دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه  ۵۰۰ دستگاه خودرو کارا در بورس کالا عرضه می شود.

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۵۰۰ دستگاه خودرو کارا در بورس کالا عرضه می شود.

 جزییات عرضه ۵۰۰ دستگاه کارا تک کابین و دوکابین شرکت بهمن موتور که دوشنبه ۲۵ اردیبهشت در بورس کالا عرضه می شود به شرح زیر است:

کارا تک کابین (سفید)
عرضه کننده: بهمن موتور
تعداد: ۲۵۰ دستگاه
قیمت پایه: ۴۰۷ میلیون تومان
تاریخ عرضه: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ تحویل: ۲۵ تیر ۱۴۰۲
پیش پرداخت: ۵۰ درصد

کارا دو کابین (سفید)
عرضه کننده:  بهمن موتور
تعداد: ۲۵۰ دستگاه
قیمت پایه: ۴۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تاریخ عرضه: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ تحویل: ۲۵ تیر ۱۴۰۲
پیش پرداخت: ۵۰ درصد


Loading