شماره حساب های کارگزاری سامان

با شماره حساب های کارگزاری بانک سامان، وجه لازم براي خريد سهام را واريز نمايند.

top-image
img
شماره حساب: 801-40-2078-1 کپی کردن
شماره شبا: IR 37 0560 0801 0400 0002 0780 01 کپی کردن
img
شماره حساب: 820-40-2078-2 (تامین مالی جمعی) کپی کردن
شماره شبا: IR780560082004000002078002 کپی کردن
img
شماره حساب: 100839991493 کپی کردن
شماره شبا: IR39-0610-0000-0010-0839-9914-93 کپی کردن
img
شماره حساب: 0101335564608 کپی کردن
شماره شبا: IR24-0530-0000-0010-1335-5646-08 کپی کردن
img
شماره حساب: 10/6240823/1 کپی کردن
شماره شبا: IR42-0700-0010-0022-6240-8230-01 کپی کردن
img
شماره حساب: 20101041228601 کپی کردن
شماره شبا: IR91-0540-1065-2010-1041-2286-01 کپی کردن
img
شماره حساب: 140-11-1621240-1 کپی کردن
شماره شبا: IR42-0690-0500-0110-1621-2400-01 کپی کردن
img
شماره حساب: 0100000978003 کپی کردن
شماره شبا: IR 16 0660 0000 0010 0000 9780 03 کپی کردن
img
شماره حساب: 1007-11-040-707075053 کپی کردن
شماره شبا: IR43-0780-1007-1104-0707-0750-53 کپی کردن
img
شماره حساب: 148-71-759257-1 کپی کردن
شماره شبا: IR29-0640-0148-0071-0759-2570-01 کپی کردن
img
شماره حساب: 0105759819006 کپی کردن
شماره شبا: IR36 0170 0000 0010 5759 8190 06 کپی کردن
img
شماره حساب: 245900295 کپی کردن
شماره شبا: IR 45 0180 0000 0000 0245 9002 95 کپی کردن
img
شماره حساب: 102-2-17345-1 کپی کردن
شماره شبا: IR71 0550 0102 0020 0017 3450 01 کپی کردن
img
شماره حساب: 3236781275 کپی کردن
شماره شبا: IR37-0120-0000-0000-3236-7812-75 کپی کردن
img
شماره حساب: 209-110-16375758-1 کپی کردن
شماره شبا: IR69-0570-0209-1101-6375-7580-01 کپی کردن
img
شماره حساب: 4552974509 (بورس انرژی) کپی کردن
شماره شبا: IR 240120000000004552974509 کپی کردن
img
شماره حساب: 0450-11-215-000000728 کپی کردن
شماره شبا: IR460750045011215000000728 کپی کردن
Loading