شماره حساب های کارگزاری سامان

با شماره حساب های کارگزاری بانک سامان، وجه لازم براي خريد سهام را واريز نمايند.

top-image
img
شماره حساب: 801-40-2078-1 کپی کردن
شماره شبا: IR 37 0560 0801 0400 0002 0780 01 کپی کردن کپی کردن
img
شماره حساب: 3236781275 کپی کردن
شماره شبا: IR37 0120 0000 0000 3236 7812 75 کپی کردن کپی کردن
img
شماره حساب: 0100000978003 کپی کردن
شماره شبا: IR 16 0660 0000 0010 0000 9780 03 کپی کردن کپی کردن
img
شماره حساب: 0105759819006 کپی کردن
شماره شبا: IR36 0170 0000 0010 5759 8190 06 کپی کردن کپی کردن
img
شماره حساب: 245900295 کپی کردن
شماره شبا: IR 45 0180 0000 0000 0245 9002 95 کپی کردن کپی کردن
img
شماره حساب: 102-2-17345-1 کپی کردن
شماره شبا: IR71 0550 0102 0020 0017 3450 01 کپی کردن کپی کردن
img
شماره حساب: 100839991493 کپی کردن
شماره شبا: IR 39 0610 0000 0010 0839 9914 93 کپی کردن کپی کردن
img
شماره حساب: 110-71-759257-1 کپی کردن
شماره شبا: IR 87 0640 0110 0071 0759 2570 01 کپی کردن کپی کردن
img
شماره حساب: 4552974509 کپی کردن
شماره شبا: IR240120000000004552974509 کپی کردن کپی کردن
Loading