افزایش نرخ بهره بین بانکی

افزایش نرخ بهره بین بانکی

 بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 19 مهرماه افزایش یافته و به 23.76 درصد رسیده است. 

بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به 27 اردیبهشت ماه بوده است که به نرخ 23.76 درصد رسیده بود.
Loading