افزایش نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 5 مهر ماه

افزایش نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 5 مهر ماه

نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به 5 مهر 1402  با 0/11 درصد افزایش، به 23/8 درصد رسید. این رقم، بالاترین نرخ بهره بین بانکی گزارش شده توسط بانک مرکزی از زمان آغاز گزارش این نرخ (سال 1399) است.
Loading