افت 0.02 درصدی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 8 شهریورماه

افت 0.02 درصدی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 8 شهریورماه
نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به 8 شهریور 1402  با 0/02 درصد کاهش، به 23/57 درصد رسید.Loading