افزایش نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 29 فروردین ماه

افزایش نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 29 فروردین ماه

 نرخ بهره بین بانکی این هفته رشد داشت و با 0.04 درصد افزایش به 23.52 درصد رسید.Loading