گزارش جدید بانک مرکزی از تغییرات سود بین‌بانکی نشان می‌دهد این نرخ در هفته منتهی به 18 بهمن ماه با افزایش نسبت به هفته قبل از آن به 23.56 درصد رسیده است.

گزارش جدید بانک مرکزی از تغییرات سود بین‌بانکی نشان می‌دهد این نرخ در هفته منتهی به 18 بهمن ماه با افزایش نسبت به هفته قبل از آن به 23.56 درصد رسیده است.

گزارش جدید بانک مرکزی از تغییرات سود بین‌بانکی نشان می‌دهد این نرخ در هفته منتهی به 18 بهمن ماه با افزایش نسبت به هفته قبل از آن به 23.56 درصد رسیده است.

نرخ سود بین بانکی در دومین هفته بهمن ماه به 23.46 درصد رسیده بود. این نرخ در هفته اول بهمن ماه 23.53 درصد بود. نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 27 دی ماه به 23.49 درصد و در هفته منتهی به 20 دی ماه 23.41 درصد بود.

نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به 13 دی ماه بعد از 3 هفته رشد، کاهش یافت و به 23.43 درصد رسید. این نرخ در هفته منتهی به 6 دی با افزایش نسبت به هفته قبل از آن 23.59 درصد و هفته منتهی به 29 آذرماه 23.55 درصد بود.

بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به 8 مهرماه است که به نرخ 23.80 درصد رسیده بود. نرخ بهره بین‌بانکی در پایان هفته منتهی به 5 مهر ماه با رکوردشکنی 10 سال به 23.80 درصد افزایش یافت.Loading