کاهش نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 11 بهمن

کاهش نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 11 بهمن

نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به 11 بهمن 1402 با 0/07 واحد درصد کاهش به 23/46 درصد رسید.
Loading