رشد جزئی نرخ بهره بین بانکی

رشد جزئی نرخ بهره بین بانکی


نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به 21 تیر 1402 با رشد اندک 0/02 درصدی به عدد 23/46% رسید.

Loading