گزارش بازار اوراق بدهی در تاریخ 1397/10/25

گزارش بازار اوراق بدهی در تاریخ 1397/10/25

۱۴۰۰/۰۴/۲۷

براساس گزارشات سازمان بورس و اوراق بهادار، کل ارزش بازار اوراق بدهی در پايان تير سال 1399 بالغ بر 4.286 هزار ميليارد تومان بوده ا ست که ر شد 83 در صدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل و 13 در صدی را نسبت به ماه قبل نشان می دهد. نسبت ارزش صندوق های سرمايه گذاری کشور به نقدينگی در ادامه رشد خود در سال 1399 به 6.10 درصد رسيد. اين امر با توجه به سهم بالی صندوق های سرمايه گذاری در جذ اوراق بدهی، نشانگر بهبود پتانسيل خريد در طرف تقاضای اوراق بدهی میباشد. با اين وجود علی رغم رشد ساالنه 83 درصدی ارزش دارايی صندوقهای سرمايه‌گذاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ارزش اوراق موجود در ترکيب دارايی صندوق ها 60 درصد افزايش يافته است. اين درحالی است که ارزش سهام در سبد دارايی صندوق ها در همين دوره 451 درصد افزايش يافته و از 6.17 هزار ميليارد تومان در تير 1398 به 80 هزار ميليارد تومان در تير 1399 ر سيده است.

نظرات کاربران
دیدگاه
Loading