پذیرش ۳ کالا و محصول متعلق به ۳ شرکت در بازار اصلی و فرعی

پذیرش ۳ کالا و محصول متعلق به ۳ شرکت در بازار اصلی و فرعی


براساس اطلاعیه مدیریت پذیرش بورس کالای ایران، 3 کالای نرمال بوتانول، دو اتیل هگزانول و شمش طلا متعلق به 3 شرکت برای عرضه در بازار اصلی پذیرش شد.
پذیرش کالاها و محصول های مذکور پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و هفتاد و دومین جلسه کمیته عرضه در 2 اسفند به تصویب رسید.
به این ترتیب، 26.4 تن نرمال بوتانول شرکت METRON کشور آلمان که عرضه کننده آن شرکت همگامان توسعه و تجارت تمین راهی بازار اصلی بورس کالای ایران می شوند.
همچنین 4 هزار و 60 تن دو اتیل هگزانول شرکت LUXI GROUP CO کشور چین که عرضه کننده آن شرکت راما فیدار راد شیمی در بازار اصلی بورس کالا پذیرش شدند.
علاوه بر این، شمش طلا شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان برای عرضه در بورس کالا پذیرش شدند.
براساس اطلاعیه مدیریت پذیرش بورس کالای ایران، 3 کالای نرمال بوتانول، دو اتیل هگزانول و شمش طلا متعلق به 3 شرکت برای عرضه در بازار اصلی پذیرش شد.
پذیرش کالاها و محصول های مذکور پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و هفتاد و دومین جلسه کمیته عرضه در 2 اسفند به تصویب رسید.
به این ترتیب، 26.4 تن نرمال بوتانول شرکت METRON کشور آلمان که عرضه کننده آن شرکت همگامان توسعه و تجارت تمین راهی بازار اصلی بورس کالای ایران می شوند.
همچنین 4 هزار و 60 تن دو اتیل هگزانول شرکت LUXI GROUP CO کشور چین که عرضه کننده آن شرکت راما فیدار راد شیمی در بازار اصلی بورس کالا پذیرش شدند.
علاوه بر این، شمش طلا شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان برای عرضه در بورس کالا پذیرش شدند.


Loading