هم اندیشی مدیران و کاپیتان های شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در کارگزاری بانک سامان

هم اندیشی مدیران و کاپیتان های شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در کارگزاری بانک سامان

هم اندیشی مدیران و کاپیتان های شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در کارگزاری بانک سامان در روز پنجشنبه مورخ 12 اسفند ماه با حضور آقایان درویش، عطایی، افشین پیروانی، سید جلال حسینی، کمال کامیابی نیا، امید عالیشاه، افشین پیروانی و لشکری از شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس برگزار گردید.


Loading