رشد جزئی نرخ بهره بین بانکی

رشد جزئی نرخ بهره بین بانکی

نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به 04 مرداد 1402 به رشد خود ادامه داد و با رشد اندک 0/05 درصدی به عدد 23/55% رسید.
Loading