مهلت ایران خودرو تمدید شد

مهلت ایران خودرو تمدید شد

تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

 

با توجه به عدم رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار شرکت بورس اوراق بهادار تهران، طی نامه ای ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه را به شرکت ایران خودرو تاکید نمود. با توجه به نامه واصله از شرکت، مهلت مذکور به مدت 6 ماه دیگر تا تاریخ 31/ 03/ 1401 تمدید می‌گردد.

 

 Loading