افزایش ۱۰ درصدی ضریب اعتبار کارگزاری‌ها

افزایش ۱۰ درصدی ضریب اعتبار کارگزاری‌ها

با تصویب کمیته پایش ریسک بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اصلاح شد.

مطابق این مصوبه، ضریب تعدیل اوراق بهادار مندرج در حساب تضمین مشتریان اعتباری (موضوع مواد ۶ و ۷ دستورالعمل خرید اعتباری) در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران " ۶۰ درصد قیمت پایانی" تعیین شده است.

براساس مصوبه یکصد و سی و دومین جلسه کمیته پایش ریسک بازار سرمایه، ضریب مصوب از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه در سامانه‌های نظارتی اعمال خواهد شد.

گفتنی است مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس در ۲۹ فروردین ماه، ضریب تعدیل کارگزاری‌ها را در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران، ۵۰ درصد قیمت پایانی، در خصوص سهام درج شده در بازار پایه زرد فرابورس ایران، ۳۰ درصد ضریب تعیین شده و در مورد سهام درج شده در بازار پایه نارنجی فرابورس ایران، ۲۰ درصد ضریب تعیین کرده بود.

افزایش ۱۰ درصدی ضریب اعتبار کارگزاری‌هاLoading