افزایش نرخ بهره بین بانکی

افزایش نرخ بهره بین بانکی

بانک مرکزی برای هفته منتهی به 29 شهریور 7 صدم دیگر بر نرخ بازار بین بانکی افزود و آن را به 23,69 درصد رساند. این نرخ طی 17 هفته اخیر بی سابقه است. تغییرات نرخ بهره بین بانکی طی دو هفته اخیر به طور متوالی افزایشی بوده و در مجموع 14 صدم درصد بالا رفته است.

بررسی سوابق نرخ بازار بین بانکی نشان می دهد که بالاترین نرخ هفتگی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده 23,76 درصد بوده که در هفته پایانی اردیبهشت ماه سال جاری ثبت شده است.

یک سال قبل نرخ بهره بین بانکی 20,94 درصد، حداقل نرخ توافق بازخرید 21 درصد، نرخ اعتبارگیری قاعده مند 22 درصد و نرخ سپرده گذاری قاعده مند 14 درصد بود. حالا اما نرخ بازار بین بانکی به 23,69 درصد، حداقل نرخ توافق بازخرید به 23 درصد، نرخ اعتبارگیری قاعده مند به 24 درصد و نرخ سپرده گذاری قاعده مند به 17 درصد افزایش یافته است.

بدین ترتیب فاصله بین نرخ بهره بین بانکی با حداقل نرخ توافق بازخرید به 69 صدم درصد رسیده که در 17 هفته اخیر بی سابقه است.

Loading