اصطلاحات پرکاربرد در بازار سرمایه

اصطلاحات پرکاربرد در بازار سرمایه

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

سـهم:

نشـان دهنـده مالکیـت یـک فـرد (حقیقـی یـا حقوقـی) در یـک شـرکت مـی باشـد. بازار اولیه داراییهایـی کـه بـرای اولیـن بـارتوسـط شـرکت هـا یـا دولـت عرضـه مـی شـوند، در ایـن بـازار پذیـره نویسـی مـی شـوند. در واقـع پذیـره نویسـی سـهام و افزایـش سـرمایه توسـط شـرکت هـا فعالیـت در بـازار اولیـه است.

 

شرکت سهامی خاص:

شرکتی است که سهام آن در اختیار عده ی محدودی است.

 

شـرکت سـهامی عـام:

شـرکتی اسـت کـه خریـد سـهام آن بـرای عمـوم آزاد اسـت. شـرکت هـای حاضـر در بـورس بایـد حتما سـهامی عام باشند.

 

قیمـت اسـمی سـهم:

قیمـت اولیـه سـهم در بـازار اولیـه اسـت کـه در حـال حاضـر در بورس تهـران قیمت اسـمی سـهام 100 تومان می باشد. ایـن قیمـت فقـط قیمـت اسـمی سـهم مـی باشـد، یعنـی شـرکت در روز نخسـت، قیمـت هر سـهم خـود را 100 تومـان تعیین کرده اسـت و سـهامداران ایـن مبلـغ را بـرای خریـد هرسـهم شـرکت پرداختـه انـد. سـرمایه گذاری یعنـی صـرف نظـر کـردن از مصـرف در زمان حـال بـه امیـد مصـرف بیشـتر در آینـده.

سـرمایه گذاری در بـورس اوراق بهـادار بـه معنـای خریـد سـهام معمـولا بـا دو دیـدگاه انجـام می شـود. بهره بـردن از افزایـش قیمـت آن و یـا سـرمایه گذاری بـرای بهـره بـردن از سـود سـالیانه سـهم.

 

دیدگاههای سرمایه گذاری:

بر این اساس دیدگاههای سرمایه گذاری به 3 دسته تقسیم می شوند:

  1. کوتاه مدت
  2. میان مدت
  3. بلندمدت معمولا به سـرمایه گذاری با دید 3 تا 4 ماه کوتاه مدت گفته می شـود و به سـرمایه گذاری با دید سه ماهه الی یک سـال میان مدت و به سـرمایه گذاری با دید بیش از یک سـال معمولا بلندمدت گفته میشـود.

 

پرتفوی:

عبارت است از سبد سهامی که برای کاهش ریسک سرمایه گذاری تهیه می شود.

 

کارگـزار:

بنگاه هـای معاملاتی هسـتند کـه خریـد و فـروش سـهام توسـط آنهـا صـورت می گیـرد. در ایـن معاملات، کارگـزار وکیـل تام الختیـار فروشـنده و خریـدار هسـتند.

 

سـال مالی:

عبارت اسـت از یـک سـال کـه ابتـدای آن شـروع فعالیـت مالـی و انتهـای آن پایـان فعالیـت مالـی اسـت.

در پایـان هـر دوره مالـی هیـات مدیـره موظـف بـه ارائـه گـزارش عملکـرد خـود در دوره گذشـته و طرحهـای آتـی خـود میباشـند.

سـهامداران بـرای محاسـبه سـود و زیـان یـک شـرکت دوره خـاص را انتخـاب می کننـد کـه در پایـان آن دوره هیـات مدیـره موظـف بـه گزارش دادن عملکرد طرح های خود در آن دوره و در دوره آتی می باشـد .این دوره هر زمانی بر اسـاس موافقت اکثر سـهامداران می توانـد باشـد، ولـی آنچـه در کشـور مـا و در بـورس مـا مرسـوم اسـت یـک سـال کامـل اسـت کـه بـه آن سـال مالـی گفتـه می شـود.

دربرخـی از شـرکت هـا در سـایر بورس هـای جهـان دیـده شـده اسـت کـه از فصـل مالـی و یا شـش ماه مالی نیز اسـتفاده شـده اسـت. ایام مالـی طولانی تر باعـث تعدیلات بیشـتر در سـود هـای اعمالی در ابتـدای دوره توسـط شـرکت هـا می شـود. و هیـچ تاثیـر خاصـی ( دربـازار کارا ) بـر رونـد قیمـت شـرکت نـدارد.

نظرات کاربران
دیدگاه
Loading