کامیون کشنده اِمپاور بهمن دیزل و سواری فیدلیتی در بورس کالا پذیرش شد

کامیون کشنده اِمپاور بهمن دیزل و سواری فیدلیتی در بورس کالا پذیرش شد

در این مرحله از عرضه محصولات در بورس کالا در روز 24 بهمن ماه 1401، تعداد 70 دستگاه فورس 6 تن بدون کابین خواب بدون کاربری، 150 دستگاه کامیونت فورس 6 تن کابین خوابدار بدون کاربری، تعداد 150 دستگاه کامیونت فورس 6 تن کابین خوابدار با کاربری، 80 دستگاه کامیونت فورس 8.5 تن کابین خوابدار با کاربری و تعداد 100 دستگاه کشنده ام پاور آگهی گردید.

 Loading