کاهش جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 16 اسفند

کاهش جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 16 اسفند

نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به 16 اسفند 1402 با 0/01 واحد درصد کاهش به 23/57 درصد رسید.
Loading