تغییر طبقه بندی شرکت‌های درج شده در بازار فرابورس ایران

تغییر طبقه بندی شرکت‌های درج شده در بازار فرابورس ایران

در راستای اجرای "دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران" مصوب مورخ 1388/01/21 هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های بعدی آن و مصوبه مورخ 1401/11/10 کمیته محترم درج شرکت فرابورس ایران، طبقه بندی شرکت‌های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران در قالب تابلوهای " پایه زرد، "پایه نارنجی" و "پایه قرمز" صورت گرفت که فهرست شرکتهای انتقالی بین تابلوهای مذکور به شرح جداول ذیل می‌باشد. طبقه بندی ناشر، نافی تکالیف و مسئولیت‌های وی در قبال الزامات قانونی و مقرراتی مربوطه از جمله قانون بازار اوراق و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیست.

 

فهرست شرکت‌های انتقالی به تابلوی زرد "پایه زرد" :

 

فهرست شرکت‌های انتقالی به تابلوی "پایه نارنجی" :

 

فهرست شرکت‌های انتقالی به تابلوی "پایه قرمز" :

شایان ذکر است زمان توقف نمادهای مذکور در تابلوهای "پایه زرد"، "پایه نارنجی" و" پایه قرمز" و بازگشایی نمادهای مذکور در تابلوهای مربوطه توسط مدیریت محترم عملیات بازار فرابورس ایران اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه سهامداران محترم را به دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران و اصلاحات آن در خصوص مقررات بازار پایه جلب می‌نماید.

 

 Loading