تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان به نرخ ارز صرافی

تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان به نرخ ارز صرافی

صادرکنندگان ارز خود را با نرخ صرافی تسعیر خواهند کرد.

شرایط برگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ  شد.
سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال نامه ای به مدیران صنایع ۵ استان کشور نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس را ابلاغ کرد.
در این نامه عنوان شده است صادرکننده / آورنده  در مبادی ورودی کشور پس از تشریفات گمرکی، اسکناس حاصل از صادرات را تحویل شعب / باجه های  بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی می دهد.
بانک ملی ایران نیز معادل ریالی اسکناس تحویلی را براساس نرخ خرید اسکناس مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران محاسبه و نسبت به تحویل رسید آن  ( به نام صادرکننده/ صادرکنندگان)  به صادرکننده / آورنده اسکناس اقدام می کند.
Loading