در حال بارگذاری

 

شماره حساب های شرکت

شماره حساب : 801-40-2078-1

 

شماره شبا : IR37-0560-0801-0400-0002-0780-01

شماره حساب : 3236781275

 

شماره شبا : IR37-0120-0000-0000-3236-7812-75

شماره حساب : 102-2-17345-1

 

شماره شبا : IR71-0550-0102-0020-0017-3450-01

شماره حساب : 0105759819006

 

شماره شبا : IR36-0170-0000-0010-5759-8190-06

شماره حساب : 0100000978003

 

شماره شبا : IR16-0660-0000-0010-0000-9780-03

شماره حساب : 245900295

 

شماره شبا : IR450180000000000245900295

استانداردها و گواهینامه ها برای تعیین میزان همخوانی فعالیت های یک شرکت بر اصول مدیریت حیاتی هستند. به همین منظور شرکت کارگزاری بانک سامان برای جلب اطمینان مشتریان از سطح کیفی خدمات ارائه شده در این کارگزاری، نسبت به انتشار استانداردهای مطرح صنعت کارگزاری اقدام نموده و همواره تلاش می نماید در راستای رعایت کلیه اصول و الزامات این استاندارها از هیچ تلاشی فروگذار نباشد.

از كليه مشتريان تقاضا مي گردد وجه لازم براي خريد سهام را صرفا به شماره حساب هاي شركت كارگزاري بانك سامان واريز نمايند. بديهي است مسئوليت واريز وجه به حساب هر شخص و يا شركت به غير از شركت كارگزاري بانك سامان به عهده واريز كننده خواهد بود.